93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

D’altres Matèries:

L’assessorament empresarial no pot prescindir de cap matèria jurídica, econòmica o financera. El nostre tret diferenciador és l’aplicació  combinada de totes les disciplines jurídiques i econòmiques a cadascun dels expedients, a més de l’actualització constant de coneixements.

Fidels a  aquest principi, creiem imprescindible l’aplicació de coneixements actualitzats i experiència solvent en aquestes àrees del Dret:

Dret Civil: Tot i no ser una matèria principal als despatxos d’advocats d’empreses, en realitat és la disciplina més important, donat que constitueix la base de tot l’espectre jurídic, inclosos el tributari o mercantil.

El Dret Civil està present en la successió de l’empresari o en la preparació d’un contracte d’arrendament. Els serveis que oferim en aquest camp són tan extensos que seria impossible detallar-los aquí.

Dret Administratiu: Medi ambient, llicències, urbanisme i intervenció davant dels Jutjats i Tribunals Contenciosos- Administratius.

Propietat Industrial i Intel·lectual, especialment drets d’autor i assessorament a artistes i empreses de l’espectacle.

Dret del comerç electrònic, assessorament en noves tecnologies, Dret de les telecomunicacions i subhastes inverses per internet.

Dret de l’esport: Societats anònimes esportives, clubs esportius, reclamacions davant organismes esportius con el Tribunal Català de l’Esport.

Normativa comptable, imprescindible en qualsevol servei d’assessorament jurídic destinat a les empreses.

Dret Penal: Marino advocats també intervé en matèria penal  en la seva vessant econòmica (administració deslleial, alçament de béns, delicte fiscal).

La formació econòmica d’alguns dels nostres professionals permet completar l’assessorament jurídic amb l’anàlisi i serveis econòmic-financers. De vegades, els encàrrecs de contingut econòmic no tenen relació directa amb expedients jurídics, però si amb l’assessorament empresarial. Per exemple, a la elaboració de informes sobre comptabilitat analítica o de costos, informes sobre aspectes comptables, estudis de ratis econòmics i patrimonials de deutors o de la competència.