93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

Procesos Judicials I Contenciòs

L’àmbit judicial i contenciós en general, constitueix una de les nostres principals especialitats, atès que donem assessorament  integral previ a qualsevol intervenció als Tribunals (inclosa la fiscal). És per això que estudiem les alternatives, avantatges o desavantatges de iniciar el plet, la solvència de la part contrària i les conseqüències de qualsevol actuació judicial que el client ens encarregui.

La nostra intervenció en procediments judicials abasta tots els processos civils i mercantils, incloent-hi execucions contra morosos, mesures cautelars per a embargaments de béns i reclamacions dineràries de tota mena. Així mateix, intervenim en processos concursals, laborals, penals i contenciosos-administratius.

Tal com hem exposat a la presentació de la nostra Firma, una de les nostres característiques i un important tret diferenciador és la prestació del servei, tot combinant les diferents disciplines jurídiques que es troben naturalment vinculades, per tal d’aconseguir un assessorament complet. Aquesta filosofia es fa palesa a les intervencions davant Jutjats i Tribunals de Justícia. Cadascun dels professionals del nostre despatx aporta els seus  coneixements en matèries específiques i això augmenta les possibilitats d’èxit , a més d’oferir assessorament paral·lel al client sobre les qüestions jurídiques i fiscals que comporta un litigi.

Tanmateix, defensem els interessos dels creditors dintre dels concursos i davant dels Tribunals Arbitrals.

Ens avala una dilatada experiència en procediments judicials, especialment a la jurisdicció civil i mercantil, que afegida al nostre afany d’actualització, estudi i coordinació constants, posa al servei del client les millors garanties en defensa dels seus interessos.